Dodaj do ulubonych | o serwisie | mapa | reklama | kontakt
Ofert w serwisie: 237
Strona gwna  » Oferty » 
Czwartek, 18 lipca 2024, imieniny Kamila, Karoliny, Roberta

Dobre miejsca

  Tutaj si pobawisz »

  Tutaj dobrze zjesz »

  Kina »

  Parki narodowe »

Na weekend,urlop

  Warto pojecha »

  Festiwale »

  Warto zobaczy »

  Uzdrowiska »

  Hotele »

  Schroniska »

  Pola namiotowe »

  Agroturystyka »

Warto wiedzie

  Warunki drogowe »

  Prawa turysty »

  Ustawa o usugach tur. »

  Napisz do nas »

  Reklamuj si u nas »

REKLAMA
trwa inicjalizacja, prosze czekac...Darmowe PRBKI 2012

Ustawa o usugach turystycznych

USTAWA
z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o usugach turystycznych1)
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268)

Rozdzia 1

Przepisy oglne

Art. 1. Ustawa okrela warunki wiadczenia przez przedsibiorcw usug turystycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a take za granic, jeeli umowy z klientami o wiadczenie tych usug s zawierane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 1a. (uchylony).

Art. 2. Zawieranie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu przedsibiorcy zagranicznego umw z klientami o wiadczenie usug turystycznych jest dopuszczalne, jeeli przedsibiorca ten prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dziaalno gospodarcz na warunkach okrelonych w ustawie, o ktrej mowa w art. 1.

Art. 3. Przez uyte w ustawie okrelenia naley rozumie:

1) usugi turystyczne - usugi przewodnickie, usugi hotelarskie oraz wszystkie inne usugi wiadczone turystom lub odwiedzajcym;

2) impreza turystyczna - co najmniej dwie usugi turystyczne tworzce jednolity program i objte wspln cen, jeeli usugi te obejmuj nocleg lub trwaj ponad 24 godziny albo jeeli program przewiduje zmian miejsca pobytu;

3) wycieczka - rodzaj imprezy turystycznej, ktrej program obejmuje zmian miejsca pobytu jej uczestnikw;

4) organizowanie imprez turystycznych - przygotowywanie lub oferowanie, a take realizacja imprez turystycznych;

5) organizator turystyki - przedsibiorca organizujcy imprez turystyczn;

6) porednik turystyczny - przedsibiorca, ktrego dziaalno polega na wykonywaniu, na zlecenie klienta, czynnoci faktycznych i prawnych zwizanych z zawieraniem umw o wiadczenie usug turystycznych;

7) agent turystyczny - przedsibiorca, ktrego dziaalno polega na staym poredniczeniu w zawieraniu umw o wiadczenie usug turystycznych na rzecz organizatorw turystyki posiadajcych zezwolenia w kraju lub na rzecz innych usugodawcw posiadajcych siedzib w kraju;

7a) przewodnik turystyczny - osob zawodowo oprowadzajc turystw lub odwiedzajcych po wybranych obszarach, miejscowociach i obiektach oraz udzielajc o nich informacji;

7b) pilot wycieczek - osob towarzyszc, w imieniu organizatora turystyki, uczestnikom imprezy turystycznej, sprawujc opiek nad nimi i czuwajc nad sposobem wykonania na ich rzecz usug;

8) usugi hotelarskie - krtkotrwae, oglnie dostpne wynajmowanie domw, mieszka, pokoi, miejsc noclegowych, a take miejsc na ustawienie namiotw lub przyczep samochodowych oraz wiadczenie, w obrbie obiektu, usug z tym zwizanych;

9) turysta - osob, ktra podruje do innej miejscowoci poza swoim staym miejscem pobytu na okres nieprzekraczajcy 12 miesicy, dla ktrej celem podry nie jest podjcie staej pracy w odwiedzanej miejscowoci i ktra korzysta z noclegu przynajmniej przez jedn noc;

10) odwiedzajcy - osob, ktra podruje do innej miejscowoci poza swoim staym miejscem pobytu, dla ktrej celem podry nie jest podjcie staej pracy w odwiedzanej miejscowoci oraz niekorzystajc z noclegu;

11) klient - osob, ktra zamierza zawrze lub zawara umow o wiadczenie usug turystycznych na swoj rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej umowy nie stanowi przedmiotu jej dziaalnoci gospodarczej, jak i osob, na rzecz ktrej umowa zostaa zawarta, a take osob, ktrej przekazano prawo do korzystania z usug turystycznych objtych uprzednio zawart umow;

12) (uchylony);

13) (uchylony);

14) przedsibiorca - przedsibiorc i przedsibiorc zagranicznego w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807).

Rozdzia 2

Organizatorzy turystyki, porednicy i agenci turystyczni

Art. 4. 1. Dziaalno gospodarcza w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz poredniczenia na zlecenie klientw w zawieraniu umw o wiadczenie usug turystycznych jest dziaalnoci regulowan w rozumieniu przepisw ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej i wymaga uzyskania wpisu w rejestrze organizatorw turystyki i porednikw turystycznych, zwanego dalej "rejestrem".

2. Dziaalnoci regulowan, o ktrej mowa w ust. 1, nie jest dziaalno gospodarcza agentw turystycznych, polegajca na staym poredniczeniu w zawieraniu umw o wiadczenie usug turystycznych na rzecz organizatorw turystyki posiadajcych wpis do rejestru, lub na rzecz innych usugodawcw posiadajcych siedzib w kraju.

Art. 5. 1. Przedsibiorca wykonujcy dziaalno gospodarcz w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz poredniczenia na zlecenie klientw w zawieraniu umw o wiadczenie usug turystycznych jest obowizany spenia nastpujce warunki:

1) zapewnia kierowanie dziaalnoci przedsibiorstwa oraz dziaalnoci jego jednostek organizacyjnych samodzielnie dokonujcych czynnoci prawnych przez osoby:

a) posiadajce odpowiednie wyksztacenie i praktyk, o ktrych mowa w art. 6 ust. 1 i 2,

b) niekarane za przestpstwa przeciwko zdrowiu i yciu, wiarygodnoci dokumentw, mieniu oraz przeciwko obrotowi gospodarczemu;

2) zawrze:

a) umow gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo

b) umow ubezpieczenia na rzecz klientw

- w zakresie pokrycia kosztw powrotu klienta do kraju, w wypadku gdy organizator turystyki lub porednik turystyczny wbrew obowizkowi nie zapewnia tego powrotu, a take na pokrycie zwrotu wpat wniesionych przez klientw w razie niewykonania zobowiza umownych;

3) skada wojewodzie oryginay dokumentw potwierdzajcych zawarcie kolejnych umw gwarancji lub ubezpieczenia, o ktrych mowa w pkt 2, przed upywem terminu obowizywania umowy poprzedniej.

2. Przedsibiorca bdcy organizatorem turystyki lub porednikiem turystycznym, ktry w ramach wykonywanej dziaalnoci jednoczenie dziaa jako agent turystyczny, jest obowizany:

1) wykonywa dziaalno tylko na rzecz organizatorw turystyki wpisanych do rejestru;

2) w umowie zawieranej z klientem wskazywa jednoznacznie waciwego organizatora turystyki, ktrego reprezentuje;

3) dziaa na podstawie wanej umowy agencyjnej.

3. Obowizek posiadania gwarancji lub umowy ubezpieczenia, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2, dotyczy caego okresu wykonywania dziaalnoci.

4. Tre gwarancji lub umowy ubezpieczenia, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuje upowanienie dla wojewody lub wskazanej przez niego jednostki do wydawania dyspozycji wypaty zaliczki na pokrycie kosztw powrotu klienta do kraju.

5. Wojewoda jest uprawniony do wystpowania na rzecz klientw w sprawach wypaty rodkw z tytuu umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia, na zasadach okrelonych w treci tych umw.

6. Z sumy okrelonej w umowie gwarancji bankowej, umowie gwarancji ubezpieczeniowej lub umowie ubezpieczenia pokrywa si w pierwszej kolejnoci koszty sprowadzenia do kraju klientw, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2. Jeeli pozostaa suma gwarancji jest niewystarczajca na zwrot wszystkich wpat wniesionych przez klientw, wypaty obnia si proporcjonalnie do wysokoci pozostaej sumy.

Art. 6. 1. Dziaalnoci w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz dziaalnoci w zakresie porednictwa w zawieraniu umw o wiadczenie usug turystycznych, o ktrej mowa w art. 4 ust. 1, mog kierowa osoby posiadajce:

1) rok praktyki w obsudze turystw i ukoczone studia wysze z zakresu turystyki i rekreacji, prawa, ekonomii lub zarzdzania i marketingu;

2) 2 lata praktyki w obsudze turystw i ukoczon szko redni z zakresu obsugi turystw lub ukoczone studia wysze inne ni wymienione w pkt 1;

3) 4 lata praktyki w obsudze turystw i ukoczon szko redni inn ni wymieniona w pkt 2;

4) 6 lat praktyki w obsudze turystw, w pozostaych przypadkach.

2. Za praktyk w obsudze turystw, o ktrej mowa w ust. 1, uwaa si samodzielne wykonywanie dziaalnoci gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych lub porednictwa w zawieraniu umw o wiadczenie usug turystycznych, kierowanie jednostkami organizujcymi imprezy turystyczne, prac na stanowiskach zwizanych z przygotowywaniem i zawieraniem umw o wiadczenie usug turystycznych, samodzielne przygotowywanie programw imprez turystycznych, a take wykonywanie zada przewodnika turystycznego i pilota wycieczek.

3. Potwierdzeniem praktyki, o ktrej mowa w ust. 2, jest zawiadczenie o wpisie do ewidencji dziaalnoci gospodarczej albo zawiadczenie wydane przez jednostk organizacyjn powierzajc zainteresowanemu czynnoci przy obsudze turystw.

Art. 7. 1. Organem waciwym do prowadzenia rejestru jest wojewoda waciwy ze wzgldu na siedzib przedsibiorcy, a w przypadku przedsibiorcy zagranicznego - wybrany przez niego wojewoda, z zastrzeeniem ust. 2.

2. W przypadku przedsibiorcy zagranicznego, ktry utworzy oddzia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej, organem waciwym do prowadzenia rejestru jest wojewoda waciwy ze wzgldu na siedzib oddziau.

3. Wpisu do rejestru dokonuje si na wniosek przedsibiorcy, zawierajcy nastpujce dane:

1) firm przedsibiorcy, jego siedzib i adres, a w przypadku gdy przedsibiorca jest osob fizyczn - adres zamieszkania;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsibiorca taki numer posiada;

3) okrelenie przedmiotu dziaalnoci;

4) okrelenie zasigu terytorialnego wykonywanej dziaalnoci (obszar kraju, kraje europejskie lub kraje pozaeuropejskie);

5) wskazanie gwnego miejsca wykonywania dziaalnoci objtej wpisem do rejestru oraz oddziaw;

6) imiona i nazwiska osb upowanionych do kierowania dziaalnoci przedsibiorcy oraz dziaalnoci jego oddziaw.

4. Do wniosku przedsibiorca docza orygina umowy, o ktrej mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, oraz owiadczenie nastpujcej treci:

"Owiadczam, e:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru organizatorw turystyki i porednikw turystycznych s kompletne i zgodne z prawd;

2) znane mi s i speniam warunki wykonywania dziaalnoci w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz poredniczenia na zlecenie klientw w zawieraniu umw o wiadczenie usug turystycznych, okrelone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usugach turystycznych.".

5. Owiadczenie powinno rwnie zawiera:

1) firm przedsibiorcy oraz jego siedzib i adres;

2) oznaczenie miejsca i dat zoenia owiadczenia;

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsibiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz penionej funkcji.

6. Wpis do rejestru obejmuje dane, okrelone w ust. 3, z wyjtkiem adresu zamieszkania, jeeli jest on inny ni adres siedziby.

7. Rejestr jest jawny.

8. Rejestr moe by prowadzony w systemie informatycznym.

Art. 8. 1. Wojewoda przesya kopi zawiadczenia o wpisie do rejestru oraz kopie dokumentw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ministrowi waciwemu do spraw turystyki.

2. Minister waciwy do spraw turystyki, na podstawie kopii dokumentw, o ktrych mowa w ust. 1, prowadzi Centraln Ewidencj Organizatorw Turystyki i Porednikw Turystycznych, zwan dalej "Ewidencj".

3. Wpisu do Ewidencji, o ktrej mowa w ust. 2, dokonuje si z urzdu, na podstawie kopii dokumentw, o ktrych mowa w ust. 1.

4. W ramach Ewidencji prowadzi si take wykazy:

1) przedsibiorcw, ktrych wykrelono z rejestru;

2) przedsibiorcw, ktrzy wykonywali dziaalno bez wymaganego wpisu do rejestru.

5. Podstaw umieszczenia w wykazach, o ktrych mowa w ust. 4, jest ostateczna decyzja wojewody o zakazie wykonywania dziaalnoci gospodarczej, o ktrej mowa w art. 71 ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej, lub o stwierdzeniu wykonywania dziaalnoci bez wymaganego wpisu do rejestru.

6. W wykazach, o ktrych mowa w ust. 4, wskazuje si termin, w ktrym upywaj 3 lata od dnia wykrelenia wpisu do rejestru lub od dnia uprawomocnienia si decyzji waciwego wojewody o stwierdzeniu wykonywania dziaalnoci bez wpisu do rejestru.

7. Z wykazw, o ktrych mowa w ust. 4, wykrela si przedsibiorc po upywie 3 lat od dnia wydania ostatecznej decyzji o zakazie wykonywania lub o stwierdzeniu wykonywania dziaalnoci bez wymaganego wpisu do rejestru.

8. Minister waciwy do spraw turystyki, w drodze rozporzdzenia, okrela organizacj, szczegowy sposb prowadzenia Ewidencji oraz tryb udzielania informacji o danych objtych wpisem, uwzgldniajc w szczeglnoci dokumenty i dane, na podstawie ktrych dokonuje si wpisu do Ewidencji.

9. Wojewoda udziela informacji o danych zawartych w rejestrze na zasadach ustalonych dla Ewidencji.

Art. 9. 1. Minister waciwy do spraw turystyki oraz wojewoda s upowanieni do kontroli prowadzonej przez przedsibiorc dziaalnoci gospodarczej, w zakresie:

1) zgodnoci ze stanem faktycznym danych zawartych w owiadczeniu, o ktrym mowa w art. 7 ust. 4;

2) zgodnoci wykonywanej dziaalnoci z uzyskanym wpisem do rejestru;

3) przestrzegania warunkw wykonywania dziaalnoci gospodarczej okrelonych ustaw;

4) zgodnoci wykonywanej dziaalnoci gospodarczej z zawartymi umowami agencyjnymi;

5) przestrzegania przez przedsibiorcw, dajcych zlecenie agentom, warunkw wykonywania dziaalnoci gospodarczej okrelonych ustaw.

2. W razie stwierdzenia przez ministra waciwego do spraw turystyki w wyniku kontroli, o ktrej mowa w ust. 1, uchybie w sposobie wykonywania dziaalnoci gospodarczej, wystpuje on do waciwego wojewody o podjcie stosownych dziaa.

3. Wojewoda wydaje decyzj administracyjn o stwierdzeniu wykonywania dziaalnoci gospodarczej, o ktrej mowa w art. 4 ust. 1, bez wymaganego wpisu do rejestru oraz o zakazie wykonywania dziaalnoci gospodarczej objtej wpisem do rejestru przez okres 3 lat.

4. Decyzja, o ktrej mowa w ust. 3, zawiera w szczeglnoci:

1) firm przedsibiorcy;

2) imi i nazwisko oraz dat urodzenia osoby lub osb upowanionych do kierowania dziaalnoci przedsibiorcy;

3) dat stwierdzenia wykonywania dziaalnoci bez wymaganego wpisu do rejestru.

Art. 10. 1. Minister waciwy do spraw instytucji finansowych okreli, w drodze rozporzdzenia, minimaln wysoko sumy gwarancji, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a, uwzgldniajc zakres i rodzaj dziaalnoci wykonywanej przez organizatorw turystyki i porednikw turystycznych.

2. Minister waciwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw turystyki, po zasigniciu opinii Polskiej Izby Ubezpiecze, okreli, w drodze rozporzdzenia, szczegowy zakres ubezpieczenia obowizkowego, o ktrym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b, termin powstania obowizku ubezpieczenia oraz minimaln sum gwarancyjn, biorc w szczeglnoci pod uwag specyfik wykonywanej dziaalnoci oraz jej zakres.

Art. 10a. Racym naruszeniem warunkw wykonywania dziaalnoci jest:

1) zawieranie umw z klientami bez uprzedniego zawarcia umowy, o ktrej mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2;

2) nieprzedoenie wojewodzie oryginau dokumentu, o ktrym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2;

3) niedopenienie obowizkw przedsibiorcy okrelonych w rozdziale 3 ustawy;

4) powierzenie przez organizatora turystyki wykonywania zada przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek osobie nieuprawnionej lub nieposiadajcej znajomoci jzyka, o ktrym mowa w art. 31, albo nieposiadajcej aktualnego zawiadczenia lekarskiego o braku przeciwwskaza do wykonywania zada przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek, wydanego zgodnie z przepisami wymienionymi w art. 23 ust. 1;

5) uywanie oraz powoywanie si na posiadany wpis do rejestru, w celu wprowadzenia w bd klientw co do rzeczywistego charakteru wykonywanej przez siebie dziaalnoci, przy prowadzeniu sprzeday prawa do korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w kadym roku;

6) wykonywanie dziaalnoci poza zakresem terytorialnym okrelonym we wniosku.

Art. 10b. Przedsibiorc wystpujcego wobec klientw jako agent turystyczny, ktry:

1) w umowach zawieranych z klientami nie wskazuje jednoznacznie waciwego organizatora turystyki, ktrego reprezentuje, lub

2) dziaa jako agent organizatora turystyki, ktry nie jest uprawniony do zawierania umw z klientami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

3) dziaa bez wanej umowy agencyjnej lub przekracza jej zakres

- uznaje si za organizatora turystyki wykonujcego dziaalno bez wymaganego wpisu do rejestru dziaalnoci organizatorw turystyki i porednikw turystycznych.

Rozdzia 3

Ochrona klienta

Art. 11. W zakresie nieuregulowanym ustaw do umw z klientami zawieranych przez organizatorw turystyki i porednikw turystycznych stosuje si przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy dotyczce ochrony konsumenta.

Art. 11a. 1. Organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienaleyte wykonanie umowy o wiadczenie usug turystycznych, chyba e niewykonanie lub nienaleyte wykonanie jest spowodowane wycznie:

1) dziaaniem lub zaniechaniem klienta;

2) dziaaniem lub zaniechaniem osb trzecich, nieuczestniczcych w wykonywaniu usug przewidzianych w umowie, jeeli tych dziaa lub zaniecha nie mona byo przewidzie ani unikn, albo

3) si wysz.

2. Wyczenie odpowiedzialnoci za niewykonanie lub nienaleyte wykonanie umowy, w przypadkach wymienionych w ust. 1, nie zwalnia organizatora turystyki od obowizku udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu klientowi.

Art. 11b. 1. Nie mona w drodze umowy wyczy lub ograniczy odpowiedzialnoci okrelonej w art. 11a, take w razie wyboru prawa obcego, z zastrzeeniem ust. 2 i 3.

2. Odpowiedzialno za szkod wyrzdzon klientowi wskutek niewykonania lub nienaleytego wykonania umowy o wiadczenie usug turystycznych moe by ograniczona tylko wwczas, gdy okrela to umowa midzynarodowa, ktrej stron jest Rzeczpospolita Polska.

3. Organizatorzy turystyki w umowach z klientami mog ograniczy odpowiedzialno za niewykonanie lub nienaleyte wykonanie usug w czasie imprezy turystycznej do dwukrotnoci ceny imprezy turystycznej wzgldem kadego klienta.

4. Ograniczenie, o ktrym mowa w ust. 3, nie moe dotyczy szkd na osobie.

Art. 12. 1. Organizator turystyki lub porednik turystyczny, ktry proponuje klientom imprezy turystyczne lub usugi turystyczne, udostpniajc im odpowiednie informacje pisemne, a w szczeglnoci broszury, foldery, katalogi, jest obowizany wskaza w tych materiaach w sposb dokadny i zrozumiay:

1) cen imprezy turystycznej lub usugi turystycznej albo sposb jej ustalenia;

2) miejsce pobytu lub tras imprezy;

3) rodzaj, klas, kategori lub charakterystyk rodka transportu;

4) pooenie, rodzaj i kategori obiektu zakwaterowania, wedug przepisw kraju pobytu;

5) ilo i rodzaj posikw;

6) program zwiedzania i atrakcji turystycznych;

7) kwot lub procentowy udzia zaliczki w cenie imprezy turystycznej lub usugi turystycznej oraz termin zapaty caej ceny;

8) termin powiadomienia klienta na pimie o ewentualnym odwoaniu imprezy turystycznej lub usugi turystycznej z powodu niewystarczajcej liczby zgosze, jeeli realizacja usug jest uzaleniona od liczby zgosze;

9) podstawy prawne umowy i konsekwencje prawne wynikajce z umowy;

10) oglne informacje o obowizujcych przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczcych udziau w imprezie turystycznej.

1a. Informacje, o ktrych mowa w ust. 1, nie mog wprowadza klienta w bd.

2. Jeeli umowa zawarta z klientem nie zawiera odmiennych postanowie, to odpowiednie wskazania zawarte w informacjach pisemnych, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1-8, staj si elementem umowy.

Art. 13. 1. Organizator turystyki lub porednik turystyczny jest obowizany poda klientowi, przed zawarciem umowy:

1) oglne informacje o obowizujcych przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych, w szczeglnoci o terminach oczekiwania na wydanie paszportu i wizy oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczcych udziau w imprezie turystycznej;

2) informacj o moliwoci zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztw rezygnacji z udziau w imprezie turystycznej oraz o zakresie ubezpieczenia od nastpstw nieszczliwych wypadkw i kosztw leczenia.

2. Organizator turystyki jest obowizany poinformowa klienta o szczeglnych zagroeniach ycia i zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz o moliwoci ubezpieczenia z tym zwizanego. Dotyczy to take zagroe powstaych po zawarciu umowy.

3. Organizator turystyki jest obowizany we waciwym czasie, przed rozpoczciem imprezy turystycznej, poda klientom:

1) nazwisko lub nazw lokalnego przedstawiciela organizatora turystyki (lub innej instytucji), do ktrego klient moe zwraca si w razie trudnoci, a take jego adres i numer telefonu;

2) w odniesieniu do imprez turystycznych dla dzieci - informacj o moliwoci bezporedniego kontaktu z dzieckiem lub osob odpowiedzialn w miejscu pobytu dziecka;

3) planowany czas przejazdu, miejsca i czas trwania postojw;

4) szczegowe informacje dotyczce pocze komunikacyjnych oraz miejsca, jakie klient bdzie zajmowa w rodku transportu, w szczeglnoci kabiny na statku lub przedziau sypialnego w pocigu.

3a. Informacje, o ktrych mowa w ust. 1-3, powinny by podane klientowi na pimie.

4. Udzielenie informacji, o ktrych mowa w ust. 1-3, nie zwalnia organizatora turystyki od obowizku opieki nad turystami.

Art. 14. 1. Umowa o wiadczenie usug turystycznych polegajcych na organizowaniu imprez turystycznych wymaga formy pisemnej.

2. Umowa powinna okrela:

1) organizatora turystyki i numer jego wpisu do rejestru, o ktrym mowa w art. 4 ust. 1, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), a take imi i nazwisko oraz penion funkcj osoby, ktra w jego imieniu umow podpisaa;

2) miejsce pobytu lub tras wycieczki;

3) czas trwania imprezy turystycznej;

4) program imprezy turystycznej obejmujcy rodzaj, jako i terminy oferowanych usug, w tym:

a) rodzaj, charakter i kategori rodka transportu oraz dat, godzin, miejsce wyjazdu i planowanego powrotu,

b) pooenie, rodzaj i kategori obiektu hotelarskiego zgodnie z przepisami kraju pobytu lub opis wyposaenia obiektw niezaliczanych do rodzajw i kategorii,

c) ilo i rodzaj posikw,

d) program zwiedzania i inne usugi wliczone w cen imprezy turystycznej;

5) cen imprezy turystycznej, wraz z wyszczeglnieniem wszelkich koniecznych nalenoci, podatkw i opat, jeeli nie s one zawarte w cenie, oraz wyrane sformuowanie okolicznoci, ktre mog spowodowa podwyszenie ceny zgodnie z art. 17;

6) sposb zapaty;

7) rodzaj i zakres ubezpieczenia turystw oraz nazw i adres ubezpieczyciela;

7a) termin powiadomienia klienta na pimie o ewentualnym odwoaniu imprezy turystycznej lub usugi turystycznej z powodu niewystarczajcej liczby zgosze, jeeli realizacja usug jest uzaleniona od liczby zgosze;

7b) termin zawiadomienia o przeniesieniu uprawnie i przejciu obowizkw, o ktrym mowa w art. 16 ust. 2;

8) sposb zgaszania reklamacji zwizanych z wykonywaniem usug przez organizatora turystyki lub osob z nim wsppracujc wraz z podaniem terminu zgaszania takich reklamacji;

9) wymagania specjalne, o ktrych klient powiadomi organizatora turystyki lub porednika turystycznego i na ktre strony umowy wyraziy zgod;

10) podstawy prawne umowy i konsekwencje prawne wynikajce z umowy.

2a. Osoba, ktra zawara z klientem umow o wiadczenie usug turystycznych, jest obowizana niezwocznie dostarczy klientowi jeden egzemplarz tej umowy.

3. Organizatorzy turystyki, organizujcy imprezy turystyczne za granic, maj obowizek zawarcia na rzecz osb uczestniczcych w tych imprezach umw ubezpieczenia od nastpstw nieszczliwych wypadkw i kosztw leczenia.

4. Organizator turystyki jest obowizany wyda klientowi wpacajcemu naleno za imprez turystyczn lub zaliczk przekraczajc 10 % tej sumy:

1) pisemne potwierdzenie posiadania gwarancji, o ktrej mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a, wraz ze wskazaniem sposobu ubiegania si o wypat rodkw z tej gwarancji w wypadkach okrelonych ustaw, lub

2) pisemne potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktrej mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b, wraz ze wskazaniem sposobu ubiegania si o wypat rodkw z umowy ubezpieczenia.

5. Organizator, ktry przed rozpoczciem imprezy turystycznej jest zmuszony, z przyczyn od niego niezalenych, zmieni istotne warunki umowy z klientem, z zastrzeeniem art. 17, powinien niezwocznie o tym powiadomi klienta. W takiej sytuacji klient powinien niezwocznie poinformowa organizatora, czy:

1) przyjmuje proponowan zmian umowy albo

2) odstpuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych wiadcze i bez obowizku zapaty kary umownej.

6. Jeeli klient, zgodnie z ust. 5, odstpuje od umowy lub jeeli organizator odwouje imprez turystyczn z przyczyn niezalenych od klienta, klient ma prawo, wedug swojego wyboru:

1) uczestniczy w imprezie zastpczej o tym samym lub wyszym standardzie, chyba e zgodzi si na imprez o niszym standardzie za zwrotem rnicy w cenie;

2) da natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych wiadcze.

7. W wypadkach okrelonych w ust. 6 klient moe dochodzi odszkodowania za niewykonanie umowy, chyba e odwoanie imprezy turystycznej nastpio z powodu:

1) zgoszenia si mniejszej liczby uczestnikw ni liczba minimalna okrelona w umowie, a organizator powiadomi o tym klienta na pimie w uzgodnionym terminie;

2) siy wyszej.

Art. 15. (uchylony).

Art. 16. 1. Klient moe bez zgody organizatora turystyki przenie na osob speniajc warunki udziau w imprezie turystycznej wszystkie przysugujce mu z tytuu umowy o wiadczenie usug turystycznych uprawnienia, jeeli jednoczenie osoba ta przejmuje wszystkie wynikajce z tej umowy obowizki.

2. Przeniesienie uprawnie i przejcie obowizkw, o ktrym mowa w ust. 1, jest skuteczne wobec organizatora turystyki, jeeli klient zawiadomi go o tym przed rozpoczciem imprezy turystycznej w terminie okrelonym w umowie.

3. Za nieuiszczon cz ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez organizatora turystyki w wyniku zmiany uczestnika imprezy turystycznej klient i osoba przejmujca jego uprawnienia odpowiadaj solidarnie.

Art. 16a. 1. Organizator turystyki, ktry w czasie trwania danej imprezy turystycznej nie wykonuje przewidzianych w umowie usug, stanowicych istotn cz programu tej imprezy, jest obowizany, bez obciania klienta dodatkowymi kosztami, wykona w ramach tej imprezy odpowiednie wiadczenia zastpcze. Jeeli jako wiadczenia zastpczego jest nisza od jakoci usugi okrelonej w programie imprezy turystycznej, klient moe da odpowiedniego obnienia ceny imprezy.

2. Jeeli wykonanie wiadcze zastpczych, o ktrych mowa w ust. 1, jest niemoliwe albo klient z uzasadnionych powodw nie wyrazi na nie zgody i odstpi od umowy, organizator turystyki jest obowizany, bez obciania klienta dodatkowymi kosztami z tego tytuu, zapewni mu powrt do miejsca rozpoczcia imprezy turystycznej lub do innego uzgodnionego miejsca w warunkach nie gorszych ni okrelone w umowie.

3. W razie odstpienia od umowy, o ktrym mowa w ust. 2, organizator turystyki nie moe da od klienta adnych dodatkowych wiadcze z tego tytuu, w szczeglnoci zapaty kary umownej. Klient moe da naprawienia szkody wynikej z niewykonania umowy.

4. W razie niemonoci wykonania wiadczenia zastpczego, o ktrej mowa w ust. 2, klient moe da naprawienia szkody wynikej z niewykonania umowy, chyba e niemono wykonania wiadczenia zastpczego jest spowodowana wycznie:

1) dziaaniami lub zaniechaniami osb trzecich, nieuczestniczcych w wykonywaniu wiadczenia zastpczego, jeeli tych dziaa lub zaniecha nie mona byo przewidzie ani unikn, albo

2) si wysz.

Art. 16b. 1. Jeeli w trakcie imprezy turystycznej klient stwierdza wadliwe wykonywanie umowy, powinien niezwocznie zawiadomi o tym wykonawc usugi oraz organizatora turystyki, w sposb odpowiedni dla rodzaju usugi.

2. Umowa powinna jednoznacznie okrela obowizek klienta w zakresie, o ktrym mowa w ust. 1.

Art. 17. 1. Cena ustalona w umowie nie moe by podwyszona, chyba e umowa wyranie przewiduje moliwo podwyszenia ceny, a organizator turystyki udokumentuje wpyw na podwyszenie ceny jednej z nastpujcych okolicznoci:

1) wzrostu kosztw transportu;

2) wzrostu opat urzdowych, podatkw lub opat nalenych za takie usugi, jak lotniskowe, zaadunkowe lub przeadunkowe w portach morskich i lotniczych;

3) wzrostu kursw walut.

2. W okresie 20 dni przed dat wyjazdu cena ustalona w umowie nie moe by podwyszona.

Art. 18. (uchylony).

Art. 19. 1. Postanowienia umw zawieranych przez organizatorw turystyki z klientami mniej korzystne dla klientw ni postanowienia niniejszej ustawy s niewane.

2. W miejsce postanowie umowy mniej korzystnych dla klienta obowizuj przepisy ustawy.

Art. 19a. Przepisy niniejszego rozdziau stosuje si odpowiednio do przedsibiorcy dziaajcego w okolicznociach okrelonych w art. 10b ust. 1(1).

Rozdzia 4

Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek

Art. 20. 1. Przewodnikiem turystycznym lub pilotem wycieczek moe by osoba, ktra posiada uprawnienia okrelone ustaw.

2. Do zada przewodnika turystycznego naley oprowadzanie wycieczek oraz fachowe udzielanie ich uczestnikom informacji o kraju, odwiedzanych miejscowociach, obszarach i obiektach.

3. Do zada pilota wycieczek naley sprawowanie, w imieniu organizatora turystyki, opieki nad uczestnikami imprezy turystycznej w niezbdnym zakresie, wynikajcym z charakteru imprezy, czuwanie nad sposobem wykonywania usug wiadczonych na rzecz uczestnikw podczas imprezy oraz przyjmowanie od nich reklamacji dotyczcych wiadczonych im usug, a take reprezentowanie organizatora turystyki wobec kontrahentw wiadczcych usugi w trakcie trwania imprezy.

4. Pilot wycieczek ma obowizek potwierdzi klientowi przyjcie reklamacji, a w wypadku jej niezaatwienia, przekazania jej niezwocznie organizatorowi turystyki.

5. W wypadku odmowy uwzgldnienia reklamacji organizator turystyki jest obowizany szczegowo uzasadni na pimie przyczyny odmowy.

6. Jeeli organizator turystyki nie ustosunkuje si do reklamacji na pimie, w terminie 30 dni od dnia zakoczenia imprezy turystycznej, a w wypadku zgoszenia tej reklamacji po zakoczeniu imprezy turystycznej w terminie 30 dni od jej zoenia, uwaa si, e uzna reklamacj za uzasadnion.

Art. 21. 1. Przewodnicy turystyczni otrzymuj uprawnienia nastpujcych rodzajw:

1) przewodnikw grskich dla okrelonych obszarw grskich;

2) przewodnikw miejskich dla poszczeglnych miast;

3) przewodnikw terenowych dla poszczeglnych wojewdztw, regionw oraz tras turystycznych.

2. Uprawnienia przewodnikw grskich dziel si na trzy klasy w zalenoci od stopnia trudnoci tras i wycieczek.

3. Uprawnienia przewodnika terenowego obejmuj rwnie miasta pooone w obrbie wojewdztwa lub regionu.

4. Minister waciwy do spraw turystyki, w drodze rozporzdzenia, moe okreli wykaz miast, w ktrych wykonywanie zada przewodnika turystycznego wymaga posiadania uprawnie przewodnika miejskiego, uwzgldniajc szczeglne walory turystyczne tych miast.

Art. 22. Uprawnienia przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek otrzymuje osoba, ktra:

1) ukoczya 18 lat;

2) ukoczya szko redni;

3) posiada stan zdrowia umoliwiajcy wykonywanie zada przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek;

4) nie bya karana za przestpstwa umylne lub inne popenione w zwizku z wykonywaniem zada przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek;

5) odbya szkolenie teoretyczne i praktyczne oraz zdaa egzamin na przewodnika turystycznego lub na pilota wycieczek, z zastrzeeniem art. 22a.

Art. 22a. 1. Osoby wymienione w art. 49 ust. 1, ktre nie potwierdziy posiadanych uprawnie w terminie okrelonym w art. 49 ust. 2, dopuszcza si odpowiednio do egzaminu na przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek bez koniecznoci odbycia szkolenia teoretycznego i praktycznego.

2. Osoby posiadajce uprawnienia przewodnika turystycznego dopuszcza si do egzaminu umoliwiajcego uzyskanie uprawnie obejmujcych dodatkowy zakres terytorialny bez koniecznoci odbycia szkolenia teoretycznego i praktycznego.

Art. 23. 1. Osoba ubiegajca si o nadanie uprawnie przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek podlega badaniom lekarskim wstpnym, a osoba posiadajca takie uprawnienia - badaniom okresowym, w trybie i zakresie okrelonych w przepisach o badaniach lekarskich pracownikw.

2. Przewodnik turystyczny lub pilot wycieczek, ktry nie przedstawi waciwemu wojewodzie aktualnego zawiadczenia lekarskiego o braku przeciwwskaza do wykonywania zada przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek, wydanego zgodnie z przepisami, o ktrych mowa w ust. 1, nie moe wykonywa zada wymagajcych posiadania odpowiednio uprawnie przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek.

Art. 24. 1. Szkolenie, o ktrym mowa w art. 22 pkt 5, mog prowadzi jednostki organizacyjne lub osoby upowanione na podstawie decyzji administracyjnej wojewody waciwego ze wzgldu na ich siedzib lub miejsce zamieszkania, a w wypadku jednostek organizacyjnych lub osb majcych siedzib lub miejsce zamieszkania na terytorium pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej - wybranego przez nich wojewody, zwane dalej "organizatorami szkolenia", ktre:

1) do prowadzenia zaj teoretycznych dysponuj kadr wykadowcw posiadajcych wyksztacenie wysze;

2) do prowadzenia zaj praktycznych dysponuj kadr instruktorw posiadajcych udokumentowan praktyk w zakresie wykonywania zada odpowiednio przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek w wymiarze co najmniej 50 dni w okresie 5 lat poprzedzajcych dzie zoenia wniosku o udzielenie upowanienia;

3) zapewni warunki umoliwiajce realizacj zaj, w tym take praktycznych, oraz odpowiedni obsug biurow wraz z przechowywaniem i udostpnianiem dokumentacji szkolenia.

2. Potwierdzeniem posiadania praktyki, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 2, jest zawiadczenie wydane przez organizatora turystyki lub jednostk organizacyjn powierzajc zadania odpowiednio przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek.

3. Upowanienie, o ktrym mowa w ust. 1, wydaje si na przeprowadzenie jednego szkolenia lub na stae.

4. Decyzja, o ktrej mowa w ust. 1, powinna zawiera w szczeglnoci:

1) numer upowanienia;

2) oznaczenie organu udzielajcego upowanienia;

3) dat wydania upowanienia;

4) oznaczenie organizatora szkolenia;

5) wskazanie siedziby i adresu zakadu gwnego organizatora szkolenia oraz oddziaw;

6) imi i nazwisko osoby (osb) kierujcych szkoleniem;

7) okrelenie przedmiotu i zakresu szkolenia;

8) okres, na ktry udziela si upowanienia stosownie do ust. 3;

9) pouczenie o obowizkach organizatora szkolenia w zwizku z prowadzeniem dziaalnoci objtej upowanieniem oraz o skutkach zwizanych z niewywizaniem si z tych obowizkw.

5. Organizator szkolenia jest obowizany zgasza organowi, ktry udzieli upowanienia, zmiany danych, o ktrych mowa w ust. 4 pkt 5 i 6.

6. W wypadku zgoszenia zmian danych, o ktrych mowa w ust. 4 pkt 5 i 6, organ, ktry udzieli upowanienia, wydaje decyzj administracyjn o zmianie upowanienia.

7. Upowanienie moe zosta cofnite, jeeli organizator szkolenia przesta spenia warunki okrelone w ust. 1 lub gdy szkolenie jest prowadzone niezgodnie z wydanym upowanieniem.

Art. 24a. 1. Wojewoda jest upowaniony do kontroli organizatorw szkole w zakresie:

1) speniania wymaga niezbdnych do uzyskania upowanienia;

2) zgodnoci prowadzonej dziaalnoci z wydanym upowanieniem.

2. Kontroli, o ktrej mowa w ust. 1, dokonuj osoby imiennie upowanione przez wojewodw.

3. Wojewoda moe wezwa organizatora szkolenia do usunicia stwierdzonych uchybie w wyznaczonym terminie, pod rygorem cofnicia upowanienia.

4. Cofnicie upowanienia do szkolenia oraz stwierdzenie jego prowadzenia bez wymaganego upowanienia nastpuje w formie decyzji administracyjnej.

5. Organizator szkolenia, ktremu cofnito upowanienie do szkolenia, a take organizator szkolenia, ktry prowadzi szkolenie bez wymaganego upowanienia, nie moe uzyska adnego z upowanie, o ktrych mowa w art. 24 ust. 3, w okresie 3 lat od daty wydania decyzji o cofniciu upowanienia lub o stwierdzeniu prowadzenia szkolenia bez wymaganego upowanienia.

Art. 24b. Minister waciwy do spraw turystyki, w drodze rozporzdzenia, okreli:

1) warunki, jakie powinien spenia organizator szkolenia ubiegajcy si o upowanienie do szkolenia przewodnikw turystycznych i pilotw wycieczek, z uwzgldnieniem w szczeglnoci warunkw materialnych umoliwiajcych realizacj zaj, kwalifikacji kadry wykadowcw i instruktorw, oraz warunki przechowywania i udostpniania dokumentacji szkolenia;

2) warunki, jakim powinien odpowiada wniosek o upowanienie do szkolenia przewodnikw turystycznych i pilotw wycieczek oraz tryb i szczegowe zasady kontroli szkole, z uwzgldnieniem w szczeglnoci dokumentw, jakie powinny by zaczane do wniosku oraz ze szczeglnym uwzgldnieniem zakresu, procedury i czstotliwoci dokonywania kontroli szkole.

Art. 25. 1. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna powoywana przez wojewod waciwego ze wzgldu na:

1) obszar uprawnie - dla przewodnikw turystycznych;

2) miejsce organizacji kursu - dla pilotw wycieczek.

2. W wypadku gdy obszar uprawnie, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje terytorium wykraczajce poza jedno wojewdztwo, egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna powoywana przez wojewod waciwego ze wzgldu na zakres terytorialny jednej z czci obszaru, ktrego dotycz uprawnienia przewodnika turystycznego.

3. Wyboru komisji egzaminacyjnej w wypadku, o ktrym mowa w ust. 2, dokonuje osoba ubiegajca si o nadanie uprawnie przewodnika turystycznego.

4. Do komisji egzaminacyjnych, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, powouje si przedstawicieli stowarzysze zrzeszajcych przewodnikw turystycznych i pilotw wycieczek oraz organizacji zrzeszajcych organizatorw turystyki, a take przedstawiciela wojewdzkiego konserwatora zabytkw, jeeli na obszarze objtym uprawnieniami, o ktre ubiega si kandydat na przewodnika turystycznego, znajduj si obiekty zabytkowe i muzea.

5. Do komisji egzaminacyjnych, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, mona powoa take nauczycieli akademickich specjalizujcych si w dziedzinie turystyki.

6. Za sprawdzenie kwalifikacji osb ubiegajcych si o uprawnienia przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek oraz za sprawdzenie znajomoci jzyka obcego przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek pobiera si opaty.

Art. 26. 1. Uprawnienia przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek mog by zawieszone za powtarzajce si uchybienia w wykonywaniu zada lub postpowaniu przewodnika turystycznego albo pilota wycieczek:

1) jeeli uchybienie stwierdz osoby uprawnione do kontroli;

2) w wypadku skarg potwierdzonych co do ich susznoci.

2. Zawieszenie uprawnie przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek moe nastpi na okres do 12 miesicy. Przywrcenie zawieszonych uprawnie wojewoda moe uzaleni od zdania egzaminu sprawdzajcego, obejmujcego cz lub cao zakresu umiejtnoci wymaganych od przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek.

3. Egzamin sprawdzajcy przeprowadza komisja egzaminacyjna, o ktrej mowa w art. 25 ust. 1.

Art. 27. Uprawnienia przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek cofa si, jeeli przewodnik turystyczny lub pilot wycieczek:

1) zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za popenienie przestpstwa, o ktrym mowa w art. 22 pkt 4;

2) nie zda egzaminu sprawdzajcego, o ktrym mowa w art. 26 ust. 2;

3) wykonuje zadania przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek, nie przedstawiajc uprzednio waciwemu wojewodzie aktualnego orzeczenia o braku przeciwwskaza do wykonywania zada odpowiednio przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek, wydanego zgodnie z art. 23.

Art. 28. 1. Uprawnienia przewodnika turystycznego i pilota wycieczek osobom bdcym obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej nadaje, odmawia nadania, zawiesza i przywraca oraz cofa wojewoda waciwy dla miejsca ich zamieszkania, a w wypadku nieposiadania miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - wojewoda wybrany przez te osoby ubiegajce si o te uprawnienia, w formie decyzji administracyjnej, z zastrzeeniem ust. 2 i 3.

2. Uprawnienia przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek osobom niebdcym obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, nieposiadajcym miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, speniajcym warunki okrelone w art. 22, nadaje, odmawia ich nadania, zawiesza, przywraca oraz cofa wojewoda wybrany przez osob ubiegajc si o te uprawnienia.

3. Uprawnienia przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek obywatelom pastw czonkowskich Unii Europejskiej nieposiadajcym miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktrzy nabyli kwalifikacje do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek w tych pastwach, nadaje, zawiesza, przywraca oraz cofa wojewoda wybrany przez osob ubiegajc si o te uprawnienia. Podstaw do nadania uprawnie stanowi decyzja ministra waciwego do spraw turystyki o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wydana na podstawie odrbnych przepisw.

4. Ewidencj nadanych uprawnie przewodnika turystycznego i pilota wycieczek prowadz wojewodowie, o ktrych mowa w ust. 1-3.

5. Nadanie uprawnie przewodnika turystycznego i pilota wycieczek dokumentuje si poprzez wydanie odpowiedniej legitymacji i identyfikatora.

Art. 29. 1. Osoby wykonujce zadania przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek podlegaj kontroli. Kontrola obejmuje:

1) posiadanie uprawnie co do ich obszaru i wanoci;

2) poprawno wykonywania zada przewodnika turystycznego i pilota wycieczek.

2. Kontroli podlega take zapewnienie przez organizatorw turystyki opieki przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek nad uczestnikami imprezy turystycznej, przewidzianej w art. 30 i art. 31.

3. Kontroli, o ktrej mowa w ust. 1 i 2, dokonuj osoby imiennie upowanione przez wojewodw.

4. Osoby dokonujce kontroli powiadamiaj o stwierdzonych uchybieniach wojewod waciwego ze wzgldu na miejsce dokonanej kontroli.

5. Wojewoda, o ktrym mowa w ust. 4, przekazuje otrzymane wyniki kontroli wojewodzie, ktry nada uprawnienia przewodnikowi turystycznemu lub pilotowi wycieczek.

Art. 30. 1. Organizatorzy turystyki, podlegajcy obowizkowi uzyskania wpisu w rejestrze, organizujcy wycieczki w kraju i za granic, w ktrych uczestniczy co najmniej 10 osb realizujcych wsplny program, s obowizani, jeeli umowa nie stanowi inaczej, zapewni uczestnikom:

1) wycieczek w kraju - usugi przewodnika turystycznego oraz opiek pilota wycieczek,

2) wycieczek za granic - opiek pilota wycieczek

- posiadajcych odpowiednie uprawnienia.

2. Przedsibiorcy, o ktrych mowa w ust. 1, s obowizani wystawi przewodnikowi turystycznemu i pilotowi wycieczek pisemne zlecenie, okrelajc w nim miejsce (obszar) i czas usugi przewodnickiej lub pilotarskiej, oraz upowanienie do dziaania w imieniu organizatora w zakresie niezbdnym do prowadzenia imprezy turystycznej.

Art. 31. 1. Organizator turystyki organizujcy wycieczki za granic jest obowizany zapewni opiek pilota wycieczek posiadajcego znajomo jzyka powszechnie znanego w kraju odwiedzanym lub jzyka uzgodnionego z kontrahentem zagranicznym.

2. Organizator turystyki organizujcy wycieczki dla turystw z zagranicy jest obowizany zapewni usugi przewodnika turystycznego i opiek pilota wycieczek posiadajcych znajomo jzyka obcego umoliwiajc swobodny kontakt z uczestnikami lub jzyka uzgodnionego z kontrahentem zagranicznym.

Art. 32. 1. Znajomo jzyka obcego dokumentuje si dyplomem ukoczenia studiw filologicznych, nauczycielskiego kolegium jzykw obcych lub wiadectwem ukoczenia szkoy z obcym jzykiem wykadowym za granic.

2. Osoby, ktre nie legitymuj si dokumentami wymienionymi w ust. 1, mog zoy egzamin ze znajomoci jzyka obcego przed komisj egzaminacyjn jzykw obcych, o ktrej mowa w ust. 3.

3. Komisje egzaminacyjne jzykw obcych powouj wojewodowie spord osb znajdujcych si na licie ministra waciwego do spraw turystyki, ogoszonej w formie obwieszczenia w dzienniku urzdowym urzdu obsugujcego ministra waciwego do spraw turystyki.

4. Minister waciwy do spraw owiaty i wychowania, w drodze rozporzdzenia, moe uzna za udokumentowan znajomo jzyka obcego potwierdzon wiadectwem wystawionym przez inne instytucje ni wymienione w ust. 1.

Art. 33. 1. Przewodnicy turystyczni mog po przeszkoleniu oprowadza obsugiwane wycieczki po muzeach, wystawach i zabytkach, gdy zadania tego nie wykonuje uprawniony pracownik etatowy.

2. W programie szkolenia przewodnikw turystycznych uwzgldnia si znajomo muzew pooonych na obszarze wanoci ich uprawnie.

3. Minister waciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw turystyki, w drodze rozporzdzenia, okreli sposb wykonywania funkcji przewodnika turystycznego w muzeach i zabytkach oraz szkolenia, ze szczeglnym uwzgldnieniem specyfiki zbiorw muzealnych i zabytkw w programach szkole.

Art. 33a. (uchylony).

Art. 34. 1. Minister waciwy do spraw turystyki, w drodze rozporzdzenia, okreli:

1) waciwo terytorialn wojewodw powoujcych komisje egzaminacyjne dla przewodnikw turystycznych i pilotw wycieczek, z uwzgldnieniem w szczeglnoci podziau administracyjnego kraju;

2) kwalifikacje, skad, sposb powoywania i odwoywania czonkw komisji egzaminacyjnych, o ktrych mowa w art. 25, zasady egzaminowania kandydatw na przewodnikw turystycznych i pilotw wycieczek oraz wzr wiadectwa wydawanego przez te komisje, ze szczeglnym uwzgldnieniem sposobu powoywania zespow egzaminacyjnych;

3) warunki, jakim powinien odpowiada wniosek o nadanie uprawnie przewodnika turystycznego i pilota wycieczek, z uwzgldnieniem w szczeglnoci dokumentw, jakie powinny by zaczane do wniosku;

4) programy szkolenia kandydatw na przewodnikw turystycznych i pilotw wycieczek, z uwzgldnieniem w szczeglnoci minimalnego wymiaru godzin zaj dla poszczeglnych przedmiotw stanowicych program szkolenia;

5) warunki uzyskiwania poszczeglnych klas przewodnikw grskich, zakres terytorialny uprawnie przewodnikw grskich i stopie trudnoci tras oraz wycieczek prowadzonych przez przewodnikw grskich posiadajcych uprawnienia okrelonej klasy, ze szczeglnym uwzgldnieniem programw podstawowego szkolenia specjalistycznego oraz programw uzupeniajcego szkolenia dla przewodnikw grskich poszczeglnych klas;

6) miasta i obszary, na ktrych organizatorzy turystyki, zgodnie z art. 30 ust. 1, maj obowizek zapewnienia opieki przewodnika turystycznego, ze szczeglnym uwzgldnieniem najwikszych miast o znaczeniu historycznym i kulturowym oraz obszarw posiadajcych szczeglne walory turystyczne;

7) skad i zasady dziaania komisji egzaminacyjnych jzykw obcych, o ktrych mowa w art. 32 ust. 3, wzr wiadectwa wydawanego przez te komisje oraz tryb wyaniania kandydatw do umieszczenia na licie ministra waciwego do spraw turystyki, o ktrej mowa w art. 32 ust. 3, ze szczeglnym uwzgldnieniem wymaga, ktre kandydaci do umieszczenia na tej licie powinni spenia, oraz sposobu dokumentowania tych wymaga;

8) wysoko opat za sprawdzenie kwalifikacji osb ubiegajcych si o uprawnienia przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek, sprawdzenie znajomoci jzyka obcego przez komisj egzaminacyjn jzykw obcych, o ktrej mowa w art. 32 ust. 3, oraz wysoko wynagrodzenia egzaminatorw, z uwzgldnieniem w szczeglnoci wysokoci opat za poszczeglne czci egzaminw, zasad ich zwrotu w wypadku nieprzystpienia do egzaminu oraz zasad wynagradzania egzaminatorw za przygotowywanie pyta do egzaminu;

9) wzory dokumentw potwierdzajcych posiadanie uprawnie przewodnika turystycznego i pilota wycieczek, a take tryb okazywania legitymacji przewodnika turystycznego i pilota wycieczek upowanionym organom oraz sposb noszenia identyfikatorw podczas wykonywania zada przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek, ze szczeglnym uwzgldnieniem danych dotyczcych rodzaju potwierdzanych uprawnie i terminw wanoci tych uprawnie.

2. Minister waciwy do spraw turystyki ogasza, w drodze obwieszczenia, na wniosek wojewody lub wojewodw, zakres terytorialny regionw oraz przebieg tras turystycznych, o ktrych mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3.

3. Wniosek, o ktrym mowa w ust. 2, powinien zawiera:

1) okrelenie regionu, ze szczeglnym uwzgldnieniem przebiegu jego granic lub okrelenie przebiegu trasy turystycznej;

2) uzasadnienie zawierajce w szczeglnoci opis miejscowoci i obiektw o znaczeniu historycznym, kulturowym i krajobrazowym lub posiadajcych szczeglne znaczenie turystyczne, znajdujcych si na trasach turystycznych.

Rozdzia 5

Usugi hotelarskie

Art. 35. 1. Usugi hotelarskie mog by wiadczone w obiektach hotelarskich, ktre speniaj:

1) wymagania co do wielkoci obiektu, jego wyposaenia oraz zakresu wiadczonych usug, ustalone dla rodzaju i kategorii, do ktrych obiekt zosta zaszeregowany;

2) wymagania sanitarne, przeciwpoarowe oraz inne okrelone odrbnymi przepisami.

2. Usugi hotelarskie mog by wiadczone rwnie w innych obiektach, jeeli obiekty te speniaj minimalne wymagania co do wyposaenia, o ktrych mowa w art. 45 pkt 4, oraz wymagania okrelone w ust. 1 pkt 2.

3. Za inne obiekty, w ktrych mog by wiadczone usugi hotelarskie, uwaa si take wynajmowane przez rolnikw pokoje i miejsca na ustawianie namiotw w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych, jeeli obiekty te speniaj minimalne wymagania co do wyposaenia, o ktrych mowa w art. 45 pkt 4, oraz wymagania okrelone w ust. 1 pkt 2.

Art. 36. Ustala si nastpujce rodzaje obiektw hotelarskich:

1) hotele - obiekty posiadajce co najmniej 10 pokoi, w tym wikszo miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych, wiadczce szeroki zakres usug zwizanych z pobytem klientw;

2) motele - hotele pooone przy drogach, zapewniajce moliwo korzystania z usug motoryzacyjnych i dysponujce parkingiem;

3) pensjonaty - obiekty posiadajce co najmniej 7 pokoi, wiadczce dla swoich klientw caodzienne wyywienie;

4) kempingi (campingi) - obiekty strzeone, umoliwiajce nocleg w namiotach, samochodach mieszkalnych (campobusach) i przyczepach samochodowych, przyrzdzanie posikw, parkowanie samochodw, a take wiadczce usugi zwizane z pobytem klientw; obiekty te mog dodatkowo umoliwia nocleg w domkach turystycznych lub innych obiektach staych;

5) domy wycieczkowe - obiekty posiadajce co najmniej 30 miejsc noclegowych, dostosowane do samoobsugi klientw oraz wiadczce minimalny zakres usug zwizanych z pobytem klientw;

6) schroniska modzieowe - obiekty przeznaczone do indywidualnej i grupowej turystyki modzieowej, dostosowane do samoobsugi klientw;

7) schroniska - obiekty zlokalizowane poza obszarami zabudowanymi, przy szlakach turystycznych, wiadczce minimalny zakres usug zwizanych z pobytem klientw;

8) pola biwakowe - obiekty niestrzeone, umoliwiajce nocleg w namiotach.

Art. 37. Ustala si dla:

1) hoteli, moteli i pensjonatw - pi kategorii oznaczonych gwiazdkami;

2) kempingw (campingw) - cztery kategorie oznaczone gwiazdkami; 3) domw wycieczkowych i schronisk modzieowych - trzy kategorie oznaczone cyframi rzymskimi.

Art. 38. 1. Zaszeregowania obiektw hotelarskich do poszczeglnych rodzajw dokonuje, kategori nadaje oraz prowadzi ich ewidencj wojewoda waciwy ze wzgldu na miejsce pooenia obiektu hotelarskiego, z zastrzeeniem ust. 2.

2. Zaszeregowania pl biwakowych dokonuje i prowadzi ich ewidencj wjt (burmistrz, prezydent miasta) waciwy ze wzgldu na miejsce ich pooenia.

3. Ewidencj obiektw, o ktrych mowa w art. 35 ust. 2 i 3, prowadzi wjt (burmistrz, prezydent miasta) waciwy ze wzgldu na miejsce ich pooenia.

4. Przed wydaniem decyzji w zakresie rodzajw i kategorii obiektw hotelarskich organy wymienione w ust. 1 mog zwraca si o opini do wyspecjalizowanych stowarzysze.

5. Zadania okrelone w ust. 2 i 3 s zadaniami wasnymi gminy.

Art. 39. 1. Przed rozpoczciem wiadczenia usug hotelarskich w obiekcie hotelarskim, o ktrym mowa w art. 35 ust. 1, przedsibiorca jest obowizany uzyska zaszeregowanie tego obiektu do odpowiedniego rodzaju i kategorii.

2. W razie rozpoczcia wiadczenia usug w obiekcie hotelarskim, ktry posiada zaszeregowanie, o ktrym mowa w ust. 1, przedsibiorca jest obowizany wystpi do waciwego wojewody o potwierdzenie lub zmian dotychczasowego zaszeregowania.

3. Przed rozpoczciem wiadczenia usug hotelarskich w obiekcie, o ktrym mowa w art. 35 ust. 2, przedsibiorca lub rolnik zamierzajcy wiadczy usugi hotelarskie w gospodarstwie rolnym jest obowizany zgosi ten obiekt do ewidencji wymienionej w art. 38 ust. 3.

4. Przedsibiorcy wiadczcy usugi hotelarskie w obiektach, o ktrych mowa w art. 35, maj obowizek informowania waciwego organu o okolicznociach powodujcych zmian rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego oraz o zakoczeniu wiadczenia usug hotelarskich.

5. Rolnicy wiadczcy usugi hotelarskie w gospodarstwie rolnym maj obowizek informowania waciwego organu o zakoczeniu wiadczenia usug hotelarskich.

Art. 39a. 1. Przedsibiorca, ktry zamierza rozpocz wiadczenie usug hotelarskich w obiekcie hotelarskim, moe ubiega si o przyrzeczenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii, zwane dalej "promes".

2. Promes wydaje, na wniosek przedsibiorcy, wojewoda waciwy ze wzgldu na miejsce pooenia obiektu hotelarskiego.

3. Promesa jest wydawana w formie decyzji administracyjnej na czas okrelony nie duszy ni dwa lata.

4. Wniosek, o ktrym mowa w ust. 2, powinien zawiera w szczeglnoci:

1) oznaczenie przedsibiorcy wraz z podaniem jego siedziby i adresu, a w wypadku gdy przedsibiorc jest osoba fizyczna - miejsca zamieszkania i adresu;

2) nazw obiektu, jeeli usugi bd wiadczone z uyciem nazwy wasnej obiektu;

3) okrelenie pooenia obiektu, wraz z podaniem jego adresu;

4) wskazanie rodzaju obiektu hotelarskiego i kategorii, o ktre ubiega si przedsibiorca.

5. Do wniosku docza si ostateczn decyzj o pozwoleniu na budow lub zmian sposobu uytkowania obiektu.

6. W okresie wanoci promesy przedsibiorca nie moe wiadczy usug hotelarskich w obiekcie, z zastrzeeniem ust. 7. Przedsibiorca moe uywa nazwy rodzajowej i oznaczenia kategorii do celw informacyjnych i promocyjnych obiektu hotelarskiego.

7. Wojewoda moe, w drodze postanowienia, zezwoli na rozpoczcie wiadczenia usug hotelarskich przez przedsibiorc, ktry otrzyma promes, po zoeniu przez niego kompletnego wniosku o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii.

Art. 40. 1. (uchylony).

2. (uchylony).

3. Organy wymienione w art. 38 maj prawo kontrolowa, w zakresie swojej waciwoci miejscowej, przestrzeganie wymaga, okrelonych w art. 35, w stosunku do wszystkich obiektw hotelarskich i innych obiektw, w ktrych s wiadczone usugi hotelarskie. Jeeli obiekt, pozostajcy poza ewidencj organu dokonujcego kontroli, nie spenia wymaga przewidzianych dla rodzaju i kategorii, do ktrych zosta zaszeregowany, lub minimalnych wymaga dla innych obiektw wiadczcych usugi hotelarskie, organ kontrolujcy zawiadamia organ prowadzcy ewidencj obiektu.

4. Organy, o ktrych mowa w art. 38, mog wykonywa nastpujce czynnoci kontrolne:

1) dokonywa kontroli wszystkich pomieszcze i urzdze wchodzcych w skad kontrolowanych obiektw;

2) da od kierownika obiektu oraz od wszystkich osb, ktre s w tym obiekcie zatrudnione, pisemnych i ustnych informacji w sprawach objtych kontrol;

3) da okazania dokumentw potwierdzajcych spenienie przez obiekt wymaga, o ktrych mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2.

5. Minister waciwy do spraw turystyki moe dokonywa kontroli w zakresie speniania przez obiekt hotelarski wymaga przewidzianych dla rodzaju i kategorii, do ktrych zosta zaszeregowany. Do kontroli wykonywanej przez ministra waciwego do spraw turystyki stosuje si odpowiednio ust. 3 i 4.

6. W razie stwierdzenia, e obiekt hotelarski nie spenia wymaga przewidzianych dla rodzaju i kategorii, do ktrych zosta zaszeregowany, minister waciwy do spraw turystyki wystpuje do waciwego organu o dokonanie zmiany rodzaju lub kategorii obiektu.

Art. 41. 1. Jeeli obiekt hotelarski przesta spenia wymagania okrelone dla rodzaju i kategorii, o ktrych mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1, waciwy organ dokonuje z urzdu zmiany rodzaju lub kategorii obiektu bd uchyla decyzj o zaszeregowaniu obiektu do okrelonego rodzaju.

2. Jeeli obiekt, w ktrym s wiadczone usugi hotelarskie, nie spenia wymaga okrelonych w art. 35 ust. 1 pkt 2 lub w art. 35 ust. 2, organ prowadzcy ewidencj obiektu moe nakaza wstrzymanie wiadczenia usug hotelarskich do czasu usunicia stwierdzonych uchybie.

3. Przepis ust. 2 nie narusza uprawnie innych organw, wynikajcych z odrbnych przepisw.

Art. 42. 1. Zaszeregowanie, odmowa zaszeregowania, potwierdzenie zaszeregowania bd zmiana zaszeregowania obiektu hotelarskiego do okrelonego rodzaju, nadanie, odmowa nadania lub zmiana kategorii, odmowa wpisu do ewidencji obiektw hotelarskich i wykrelenie z ewidencji obiektw hotelarskich, a take nakazanie wstrzymania wiadczenia usug hotelarskich nastpuje w formie decyzji administracyjnej.

2. Podstaw odmowy wpisu do ewidencji obiektw hotelarskich jest decyzja o odmowie zaszeregowania lub o odmowie potwierdzenia zaszeregowania obiektu hotelarskiego do okrelonego rodzaju i kategorii.

Art. 43. 1. Nazwy rodzajw i oznaczenia kategorii obiektw hotelarskich, o ktrych mowa w art. 36 i art. 37, podlegaj ochronie prawnej i mog by stosowane wycznie w odniesieniu do obiektw hotelarskich w rozumieniu niniejszej ustawy.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy nazw rodzajw uywanych w kontekcie, z ktrego jednoznacznie wynika, e obiekty te nie s obiektami hotelarskimi w rozumieniu niniejszej ustawy.

3. Przedsibiorcy wiadczcy usugi hotelarskie mog do oznaczenia obiektw hotelarskich, obok nazw rodzajw okrelonych w ustawie, stosowa inne nazwy.

Art. 44. 1. W obiektach hotelarskich naley umieci na widocznym miejscu:

1) nazw oraz siedzib lub imi i nazwisko, a take adres przedsibiorcy wiadczcego usugi hotelarskie w tym obiekcie;

2) tablic okrelajc rodzaj i kategori obiektu;

3) informacj o zakresie wiadczonych usug wraz z podstawowymi cenami;

4) informacj o przystosowaniu obiektu do obsugi osb niepenosprawnych.

2. Informacje, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2 i 4, naley umieci rwnie na zewntrz obiektu hotelarskiego.

3. Przedsibiorcy wiadczcy usugi hotelarskie w obiektach hotelarskich mog, w celu zapewnienia porzdku oraz bezpieczestwa klientw i ich mienia, wydawa regulaminy porzdkowe wice wszystkie osoby przebywajce na terenie obiektu.

4. Wykaz wymaga dla obiektw hotelarskich, odpowiadajcy rodzajowi i kategorii obiektu, a take peny cennik usug powinny by udostpnione na danie klienta.

Art. 44a. 1. Za dokonanie oceny speniania przez obiekt hotelarski wymaga niezbdnych do zaszeregowania obiektu do okrelonego rodzaju i kategorii pobiera si opaty.

Ostatnio dodane oferty

Willa Jawor

Hotele, pensjonaty

Szczegy »

Paac Zegrzyski

Hotele, pensjonaty

Szczegy »

SAK Hotel Olsztyn Restauracja

Hotele, pensjonaty

Szczegy »

Pokoje u Ciadlikw

Hotele, pensjonaty

Szczegy »

Pokoje Gocinne Gazda

Hotele, pensjonaty

Szczegy »

Park Owadw OWADOGIGANT

Warto pojecha

Szczegy »

Bajeczny SPA&Aqua

Uzdrowiska, SPA

Szczegy »

Diecezjalny Dom Formacyjny

Hotele, pensjonaty

Szczegy »

Warownia Inwad

Warto pojecha

Szczegy »

(c) 2006 - 2024 Otomedia sp. z o.o. | O serwisie | Mapa | Reklama | Kontakt | Regulamin
Bolesawiec | Brzeg | Dzierzoniw | Gogw | Gra l. | Jawor | Jelenia Gra | Kamienna Gra | Kodzko | Legnica | Luba | Lubin | Lwwek | Milicz | Nowogrodziec | Nysa | Oawa | Olenica
Paczkw | Polkowice | roda l. | Strzelin | widnica | Trzebnica | Wabrzych | WielkaWyspa | Wow | Wrocaw | Powiat Wrocawski | Zbkowice l. | Zgorzelec | Zibice | Zotoryja
Nieruchomoci | Ogoszenia | Dobre Miejsca | Dolny lsk
serwis: strony serwisy internetowe